Publicaties

Tuchtzaken Wet zeevarenden (lijst beschikbare advocaten)
Krachtens de Wet zeevarenden zijn kapiteins en scheepsofficieren van Nederlandse schepen en Caribisch-Nederlandse schepen onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als een goed zeeman in acht behoren te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer. Om diverse redenen en op diverse momenten in een tuchtzaak kan behoefte bestaan aan bijstand door een advocaat. Te denken valt aan:

  • Het formuleren van een klacht;
  • Het horen van de klager, alsmede de betrokken kapitein of scheepsofficier in het kader van een vooronderzoek;
  • Het beproeven van een minnelijke schikking;
  • Het indienen van een verweerschrift door de betrokken kapitein of scheepsofficier;
  • Bijstand op de mondelinge behandeling ter zitting.

Klik hierboven op het kopje Tuchtzaken Wet zeevarenden (lijst beschikbare advocaten) om te worden doorgeleid naar een pagina met een kort overzicht van de tuchtprocedure en met een lijst van leden van de NVV die advocaat zijn en die hebben aangegeven bereid te zijn klagers of betrokken kapiteins of scheepsofficieren in tuchtzaken bij te staan.

CMI Database of Judicial Decisions on International Conventions
Op 1 maart 2017 lanceerde het CMI in samenwerking met het Centre of Maritime Law van de National University of Singapore een database voor uitspraken waarin een rol is weggelegd voor een zeerechtverdrag dat de aandacht heeft van het CMI. Daaronder vallen uiteraard de Brusselse verdragen die door het CMI zelf zijn geïniteerd, maar ook de relevante verdragen uit de koker van de IMO, Uncitral, Unctad e.d. De database vervangt een reeds jarenlang door Professor Francesco Berlingieri bijgehouden database. Het nieuwe systeem wordt gevoed door een netwerk van door de nationale zeerechtverenigingen aangewezen correspondenten.
De NVV doet mee aan dit project omdat daarmee de kenbaarheid van en de vertrouwdheid met Nederlandse vervoerrechtelijke uitspraken kan worden vergroot. Dit benadrukt ook de kwaliteit van de Nederlandse jurisdictie in het buitenland. Met toestemming van de redactie van Schip en Schade vormen de bekende S&S-kopjes de basis voor de Engelstalige samenvattingen. Waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van de Engelstalige samenvattingen van de Maritieme Kamer van de Rechtbank Rotterdam.

Scriptieprijs
Sinds 2021 rijkt de NVV een scriptieprijs uit. Door toekenning van de scriptieprijs beoogt de NVV het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het terrein van het vervoerrecht te bevorderen en de auteurs ervan in de schijnwerpers te plaatsen. De jury van de NVV-scriptieprijs bestaat uit mr. Willem Sprenger (vz), prof. mr. Alex Geert Castermans, mr. dr. Ingrid Koning, prof. mr. Jac Rinkes en mr. dr. Viola Sütő. Naast een geldbedrag bestaat de scriptieprijs uit publicatie van de winnende scriptie op onze website. Klik hierboven op het kopje Scriptieprijs voor doorgeleiding naar de pagina met de winnende scripties vanaf 2021.

K.F. Haak, De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR, 's-Gravenhage: Stichting Vervoeradres 1984
Op 12 december 1984 promoveerde Krijn Haak aan de Rijksuniversiteit Utrecht op genoemd proefschrift, dat werd gedrukt door de Stichting Vervoeradres (ISBN 90-9000 772-5). De dissertatie verscheen eveneens in een handelseditie (ISBN 90-9000 771-7). In 1986 verscheen een Engelse vertaling van de handelseditie (ISBN 90-800048-2-0).
De boeken zijn nog steeds gewild als naslagwerk, maar steeds moeilijker te vinden. De NVV is daarom heel blij dat de auteur en de Stichting bereid zijn gevonden om de NVV en de Universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam licentie te verlenen om de beide handelsedities o.m. via de respectieve websites kosteloos te ontsluiten voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. De beide handelsedities zijn hier in te zien:

TRANSPORT – International Transport Law Instruments
Voorzetting online van de voormalige losbladige publicatie T. van der Valk & J.E. de Boer (red.), TRANSPORT - International Transport Treaties, The Hague/Boston: Kluwer Law International (ISBN 90 6544 9035). De online database bevat Engelse en Franse teksten van internationale verdragen en standaardvoorwaarden die relevant zijn voor de vervoerrechtpraktijk of voor wetenschappelijk onderzoek. De documenten met betrekking tot internationale verdragen verschaffen verdere informatie aangaande ondertekeningen, bekrachtigingen (ratificaties), aanvaardingen, goedkeuringen, toetredingen, en verklaringen van voortgezette verbondenheid van staten of Organisaties voor Regionale Economische Integratie.

NVZV Mededelingenbladen
Van eind 1988 tot en met eind 1998 bracht de NVZV (samen met de VPV de rechtsvoorganger van de NVV) een Mededelingenblad uit, gemodelleerd naar de CMI Newsletter. Via het Mededelingenblad werd informatie van de NVZV, het CMI, of andere organisaties of instanties met betrekking tot het zee- en overige vervoerrecht doorgegeven aan de leden. Ook werd ruimte geboden voor artikelen. Om het in 1996 opgerichte Tijdschrift voor Vervoer en Recht (TVR) niet teveel voor de voeten te lopen, en ook vanwege de opkomst van de email, is de publicatie van het Mededelingenblad na 20 afleveringen gestaakt. Om het historisch interessante materiaal niet in kartonnen dozen te laten verpieteren is besloten de Mededelingenbladen in te scannen en via de website ter beschikking te stellen.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina