Activiteiten

Naast het houden van bijeenkomsten voor haar leden ontplooit de vereniging diverse andere activiteiten. Zo heeft de vereniging een consultatieve rol wat betreft de totstandkoming van nationale en internationale wet- en regelgeving op de diverse gebieden van het vervoerrecht. Veel van de consultatieve taken worden gedelegeerd aan speciale commissies bestaande uit deskundigen en vertegenwoordigers van groepen van belanghebbenden bij het specifieke onderwerp. Daarnaast heeft de vereniging in 2020 een scriptieprijs ingesteld. Hieronder wordt inzage gegeven in de diverse werkzaamheden van de vereniging onder de volgende kopjes:

NVV Scriptieprijs
Consultaties Nederlandse Overheid
Consultaties Comité Maritime International
Overig

 

NVV SCRIPTIEPRIJS

Heb je een goede afstudeerscriptie (WO of HBO) over het vervoerrecht in brede zin geschreven? Stuur je scriptie vóór 1 januari 2025 naar de secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht (NVV) en ding mee naar de NVV-scriptieprijs! De schrijver van de beste scriptie wint een geldprijs en de mogelijkheid om de scriptie te publiceren via de NVV-website. Iedere inzender wordt door de NVV uitgenodigd voor de Journée Schadee waar je kennis maakt met de top van de Nederlandse vervoerjuristen en ... wie niet waagt, die niet wint!

De organisatie is in handen van mr. Willem Sprenger (vz), mr. dr. Ingrid Koning, en mr. dr. Viola Sütő.
 
De jury wordt gevormd door mr. Willem Sprenger (vz), prof. mr. Alex Geert Castermans, mr. dr. Ingrid Koning, mr. dr. Welmoed van der Velde en mr. dr. Viola Sütő.
 
Wij zien uit naar je scriptie.

Klik hier voor het NVV-scriptieprijs reglement dat van toepassing is op inzendingen.

De scripties van de prijswinnaars worden gepubliceerd op deze website. Klik hier voor de scripties van winnaars van de prijs, die in 2021 voor het eerst werd uitgereikt.
 

CONSULTATIES NEDERLANDSE OVERHEID

Consultatie Wet invoering elektronisch vervoerbestand
Op 25 mei 2022 opende het Ministerie van Justitie en Veiligheid een internetconsultatie betreffende de invoering van een elektronisch vervoerbestand. Namens de NVV is door Gertjan van der Ziel (o.m. oud-voorzitter NVZV) een reactie voorbereid, die op 24 juli 2022 is ingediend. De reactie is hier te lezen.

Herziening aansprakelijkheidslimiet personenvervoer in de binnenvaart, openbaar personenvervoer, residurecht personenvervoer
Een commissie bestaande uit Herman Boonk (Boonk Van Leeuwen), Reinier van Campen (Wiersma Mensonides), Maarten Claringbould (Van Traa), Pieter den Haan (AKD), Vivian van der Kuil (AKD), Tim Roos (Van Dam & Kruidenier) Frank Smeele (EUR) en Taco van der Valk (AKD) is gevraagd input te geven bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betreffende de hoogte van de aansprakelijkheidslimieten voor het personenvervoer in de binnenvaart, het openbaar personenvervoer, en het residurecht personenvervoer in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Mathilda ECLI:NL:HR:2018:729; S&S 2018/85. Zie inmiddels het Besluit van 29 september 2020 tot wijziging van het Besluit ex artikel 85 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit ex artikel 110 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit ex artikel 983 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Stb. 2020, 386.

Rotterdamse Regels
Een Commissie Rotterdamse Regels is in de zomer van 2013 ingesteld na de toezegging van de Minister van Veiligheid & Justitie dat vaart gemaakt zou gaan worden met de ratificatie van de Rotterdamse Regels en verwerking ervan in de nationale regelgeving.

De Commissie Rotterdamse Regels is een voortzetting in nieuwe gedaante van de eerdere Commissies Issues on Transport Law en UNCITRAL-ontwerp die zich bezig hielden met de voorbereiding van de tekst van het verdrag dat uiteindelijk de titel Rotterdamse Regels mocht dragen.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Herman Boonk (Boonk Van Leeuwen), Vincent de Brauw (AKD), Maarten Claringbould (Van Traa), Nick Margetson (Margetson & Van 't Zelfde) (secretaris), Peter Ruyter (EVO), Daphne Smaling (Fenex/TLN), Frank Smeele (EUR), Michiel Starmans (Spliethoff), Jan Teunissen (Van Traa), Gertjan van der Ziel (voorzitter), en Thea van Zoelen-de Bruijn (KVNR).

De Commissie heeft tot doel voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie als klankbord te fungeren bij de voorbereiding van de noodzakelijke wetsvoorstellen.

Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CNLI 2012)
Een commissie bestaande uit Tim Roos (Van Dam & Kruidenier), Frank Smeele (EUR) en Frans de Vries Lentsch (AKD) heeft in samenwerking met het IVR commentaar gegeven op het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 BW in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CNLI 2012, Trb. 2013, 72). Het commentaar is hier te lezen. Daarin wordt verwezen naar eerdere commentaren en advisering. Het commentaar van de commissie (in andere samenstelling) uit 2012 is hier te lezen. Het advies uit 2007 van de commissie (in andere samenstelling) is hier te lezen.

 

CONSULTATIES COMITE MARITIME INTERNATIONAL

Questionnaire on the Collisions Conventions (20 februari 2023)
Deze questionnaire ontvingen wij op verzoek van een International Working Group (IWG) van het CMI die is ingesteld om te onderzoeken of het wenselijk is dat het het Brussels Aanvaringsverdrag 1910 wordt herzien. Een commissie ad hoc bestaande uit Frank Smeele (voorzitter), Rogier Baart (secretaris), Nol van Hal, Haco van der Houven van Oort, Frouwke Klootwijk-de Vries, Anneke Kooiman, Vivian van der Kuil, Michiel van Leeuwen, Kirsten Redeker, Tim Roos, Gert Schols, Markwin Wattel, en Lodewijk Wisse heeft het antwoord voorbereid, dat op 19 november 2023 aan de CMI IWG is toegezonden. Het antwoord is hier te downloaden. 

Questionnaire on Domestic Legislation for Electronic Bills of Lading (17 augustus 2022)
Deze CMI questionnaire ontvingen wij van de het CMI Standing Committee on Carriage of Goods. Er is inhoudelijk een duidelijke connectie met de recente Consultatie Wet invoering elektronisch vervoerbestand (zie hierboven onder Consultaties Nederlandse Overheid). De questionnaire wordt voorgelegd aan het bestuur met onder meer de vraag wie de gestelde vragen zou kunnen beantwoorden.

Questionnaire Refugee Migration at Sea and Maritime Law (18 april 2022)
Deze CMI questionnaire ontvingen wij van de Subcommittee Maritime Law & Refugee Migration at Sea van de CMI International Working Group Fair Treatment of Seafarers in the Event of a Maritime Accident. De questionnaire zal rondgaan in het bestuur met de vraag wie de gestelde vragen zou kunnen beantwoorden.

Commentaar Guidelines General Average (30 september 2021)
Kort voor de op 30 september 2021 gehouden virtuele Assembly (= ALV) van het CMI presenteerde het CMI Standing Commitee on General Average (CMI SC on GA) een rapport met een voorstel voor aanpassing van de bestaande Guidelines on General Average. De aanpassing betreft vooral een aanvulling ten aanzien van zekerheidsdocumentatie. (GA Bond, GA Guarantee). Op de Assembly werd besloten dat de leden van het CMI (waaronder de NVV) de gelegenheid kregen te reageren op de tekstvoorstellen. Bij brief van de CMI President van 22 december 2021 werd deze vraag aan de leden nog eens herhaald. Het is de bedoeling dat een definitief ontwerp zal worden voorgelegd aan de CMI Assembly in Antwerpen in oktober 2022. De NVV Commissie Avarij-Grosse (NVV Cie AG) (Jolien Kruit, Marjan Schuringa, Michiel Starmans, Daniella de Lint, Frouwke Klootwijk-de Vries, Peter Muller, Serge Schoutens en Bjorn Kalden) werd gevraagd om de stukken van het CMI SC on GA te bekijken en te komen met op- of aanmerkingen. De vier becommentarieerde stukken en de begeleidende brief van de NVV Cie AG zijn hier te downloaden: Begeleidende brief, GA Guidelines, GA Short Guidelines, GA Bond Gargo, GA Cargo Guarantee. Deze stukken zijn inmiddels aan het CMI en de CMI SC on GA doorgezonden.

Questionnaire Pandemic Response II (18 juni 2020)
Deze CMI questionnaire betreft de Covid-19 pandemie, de nieuwe Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (Kinshasa; v/h Zaïre) en ook een verzoek om een actualisering van de eerdere Pandemic Response questionnaire uit 2015. Gezien de bewerkelijkheid van de questionnaire en het vermeende beperkte belang is besloten deze questionnaire onbeantwoord te laten.

Questionnaire classificatiebureaux (18 juni 2020)
Deze questionnaire bevat vragen over de mogelijke buitencontractuele aansprakelijkheid van classificatiebureaux en de mogelijke/wenselijke beperking van die aansprakelijkheid  door aanpassing van het Londens Limitatieverdrag (LLMC) en het Verdrag over aansprakelijkheid voor olieverontreiniging (CLC). Er wordt nog even nagedacht binnen het DB over de handigste aanpak wat de beantwoording betreft.

Questionnaire Court Procedures in your Jurisdiction and Flag Administration (Covid-19) (8 april 2020)
Wij ontvingen een lijst met vragen omtrent de gevolgen van de Covid-19-crisis voor procedures bij gerechtelijke instanties (beslag, voorlopige maatregelen, tenuitvoerlegging) en bij de scheepsregisters. Ook werd gevraagd of er door de nationale scheepvaartautoriteiten specifieke maatregelen waren getroffen in verband met Covid-19. De deadline is 11 april 2020. Taco van der Valk heeft een eerste antwoord aan het CMI toegezonden dat kan worden aangepast aan de omstandigheden wanneer dat relevant is. De antwoorden vanuit de diverse jurisdicties worden kenbaar gemaakt op de website van het CMI.

Questionnaire on Unified Interpretation for Standard to Break Limitation Under IMO Conventions (19 februari 2020)
Deze questionnaire is voorbereid door de CMI International Working Group on Unified Interpretation for Standard to Break Limitation Under IMO Conventions. Zoals de naam al verraadt, betreft het een onderzoek naar de criteria voor doorbreking van aansprakelijkheidsbeperking uit de diverse IMO-verdragen, de implementatie van die criteria in nationale wetgeving, en de interpretatie ervan in de nationale rechtspraak. Voor de beantwoording van de vragenlijst zal de NVV Commissie Algemene Aansprakelijkheidsbeperking weer nieuwe leven worden ingeblazen. De questionnaire is ondertussen hier te downloaden.  

Questionnaire General Average Security (16 januari 2020)
Op 27 januari 2020 ontvingen wij een vragenlijst voorbereid door het CMI Standing Committee (SC) on General Average. Een van de taken van de SC is het bijwerken van de Guidelines to General Average. Een van de uitdagingen is om in die Guidelines suggesties te doen voor de tekst voor in het kader van avarij-grosse af te geven zekerheid. De SC is zich ervan bewust dat er de de praktijk standaard-forumulieren (bijv. de Lloyd's Average Bond en de Average Guarantee van de AAA/ILU) worden gebruikt. Om niettemin voorstellen te kunnen doen die door de CMI Assembly kunnen worden goedgekeurd, leek het de SC verstandig uit te zoeken welke mogelijk nationale eigenaardigheden van invloed zouden kunnen zijn op de tekst van dergelijke zekerheden. Het antwoord dat is voorbereid door de NVV Commissie Avarij-Grosse, Willemieke Princée (Ox & Wolf), Taco van der Valk (AKD) en Taco Wiersma (Wiersma Mensonides) kan hier worden gedownload.

Questionnaire on Direct Actions against Insurers (27 november 2020)
Deze vragenlijst is voorbereid door de CMI Standing Committee on Marine Insurance. De vragen hebben betrekking op het bestaan van een directe actie, en de toepasselijke regels omtrent het forum (rechtsmacht, arbitrage), het toepasselijk recht, procesrecht en verjaring. Taco van der Valk (AKD) maakte een eerste concept voor de beantwoording. Het concept ligt voor bij het NVV-bestuur en bij een aantal leden met bijzondere kennis op het gebied van verzekeringsrecht en internationaal privaatrecht. Ook de leden wordt hierbij gevraag het concept kritisch te bekijken en om eventueel commentaar vóór 1 juni 2020 in te sturen aan tvandervalk[at]akd.nl (met als doel het antwoord kort daarna in te sturen bij het CMI).

Questionnaire International Working Group on Security Interests over Shipping Containers (7 november 2019) 
Deze vragenlijst is een vervolg op de questionnaire van 29 maart 2016 betreffende scheepsfinanciering. De desbetreffende CMI-werkgroep trok uit de beantwoording van die eerdere questionnaire de conclusie dat er met betrekking tot schepen geen behoefte was een een Protocol bij het Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel, Kaapstad 16 november 2001. Een aantal leden van de CMI-werkgroep meenden echter dat een vergelijkbare vraag nog wel gesteld diende te worden met betrekking tot containers. Dit heeft geleid tot de nieuwe questionnaire. Na consultatie van het bestuur en de leden is op 2 juni 2020 het antwoord namens de vereniging bij het CMI ingestuurd. Wij danken Willemieke Princée (Ox & Wolf), WIllem Sprenger (Rb Rotterdam), Carola Tanis (CP Legal) en Taco van der Valk (AKD) voor hun bijdrage.

Follow-up Questionnaire with regard to Liability for Wrongful Arrest of Ships (9 juli 2019)
Deze vragenlijst volgt op de Questionnaire "Study relating to Arrest of Ships with particular emphasis on the Liability of the Wrongful and Unjustified Arrest" van 27 mei 2015. Zie hieronder voor de beantwoording van die eerdere questionnaire namens de NVV. De CMI-werkgroep heeft naar aanleiding van de ingestuurde antwoorden een nieuwe questionnaire gemaakt die niet ter beantwoording werd gericht aan de bij het CMI aangesloten verenigingen, maar die slechts door deze verenigingen ter beantwoording zou moeten worden doorgestuurd aan zoveel mogelijk individuele personen, die al of geen lid zijn bij de nationale vereniging. De NVV had wat moeite met deze gang van zaken als strijdig met de CMI tradities. Maar de NVV wilde haar leden wel in staat stellen de vragen van de questionnaire te beantwoorden, waarna de NVV een (gebundeld) antwoord bij het CMI zou insturen. Ondanks herhaald opschuiven van de deadline waren op 1 juni 2020 nog geen reacties ontvangen, zodat de CMI-werkgroep inmiddels is geïnformeerd dat namens de NVV geen reactie meer zal worden ingestuurd.

Questionnaire International Working Group on Unmanned Ships (29 maart 2017)
De questionnaire betreft de mogelijke problemen bij het gebruik van onbemande schepen uitgaande van de huidige tekst van wetgeving betreffende o.m. de definitie van schip. Een concept voor de beantwoording van de questionnaire is verzorgd door Gijsbert de Jong (Bureau Veritas), Mireille Loth (Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat), Niels van de Minkelis (KVNR), Rob Ruigrok (Loodswezen), Frank G.M. Smeele (EUR), en Welmoed van der Velde (NHL Hogeschool). Na een internetconsultatie en commentaar van Willemieke Princée (Ox & Wolf) en Taco van der Valk (AKD) is de definitieve beantwoording op aan het CMI toegezonden.

Questionnaire International Working Group Ship Financing Security Practices (29 maart 2016)
De vragenlijst is beantwoord met input van Reinier van Campen (Wiersma Mensonides), Haco van der Houven van Oordt (AKD), Arij-Jan Noordermeer (Rabobank), Willemieke Princée (Ox & Wolf) en Taco van der Valk (AKD). De internetconsultatie van de leden leverde geen verdere reacties op. De definitieve beantwoording is inmiddels aan het CMI verzonden.

Questionnaire #1 International Working Group on Vessel Nomenclature (8 maart 2016)
De CMI-werkgroep doet onderzoek naar de verschillende definities van de begrippen 'vessel' en 'ship' die in de maritieme verdragen en nationale regelgeving te vinden zijn. Taco van der Valk heeft een concept gemaakt voor de beantwoording van de vragenlijst en heeft enkele personen met expertise op dit terrein gevraagd commentaar op het concept te leveren. Na commentaar van Reinier van Campen (Wiersma Mensonides), Maarten Claringbould (Van Traa), Pauline Hofmeijer-Rutten (Rechtbank Rotterdam), Willemieke Princée (Ox & Wolf), Kirsten Redeker-Gieteling (Ministerie van Veiligheid en Justitie) en Welmoed van der Velde (NHL Hogeschool) en een internetconsultatie via de website is de definitieve beantwoording aan het CMI toegezonden.

Questionnaire - Pandemic Response - The Effect on Seafarers and Passengers at Sea (30 september 2015)
In het licht van de pandemieën met de vogelgriep, SARS, de Chikungunyakoorts, en het Ebola-virus is het CMI door het IMO, de International Chamber of Shipping (ICS) en de Cruise Lines International Association (CLIA) gevraagd om informatie te verstrekken betreffende maatregelen tegen medische noodgevallen bij passagiers of bemanningsleden. Een CMI-werkgroep heeft daartoe een vragenlijst opgesteld die aan de nationale verenigingen is toegezonden. Diederik van Besouw en Reinier van Campen (beiden Wiersma Mensonides) hebben een eerste concept van de beantwoording van de vragenlijst opgesteld. Willemieke Princée (Ox & Wolf) is gevraagd om nog naar enkele vragen van Antilliaans recht te beantwoorden. De oproep aan de leden via de website en de Linkedingroep om ook commentaar te leveren, heeft geen reacties opgeleverd. De definitieve beantwoording is inmiddels aan het CMI verzonden.

Questionnaire - Study relating to Arrest of Ships with particular emphasis on the Liability of the Wrongful and Unjustified Arrest (27 mei 2015)
Naar aanleiding van lezingen van Sir Bernard Eder, Professor Martin Davies en Aleka Sheppard (met kritiek op de Engelsrechtelijke kijk op aansprakelijkheid voor onrechtmatig (scheeps)beslag), heeft het CMI een International Working Group opgericht om de internationale opvattingen hierover in kaart te brengen. De door Reinier van Campen, Willemieke Princée en Taco van der Valk gemaakte beantwoording is hier te downloaden.

Letter to Presidents on the 'Compelling Need' for a New Convention on Foreign Judicial Sales of Ships and their Recognition (11 mei 2015)
Op de CMI conferentie in Hamburg (2014) is een tekst totstandgekomen voor een verdrag betreffende scheepsexecuties en haar erkenning. Deze tekst was al grotendeels uitonderhandeld op de CMI conferentie in Peking (2012), zodat zij ook wel wordt aangeduid als de Regels van Peking (Beijing Rules). Aangezien het CMI zelf geen verdragsscheppende bevoegdheden heeft, heeft het CMI de IMO gevraagd de totstandbrenging van het verdrag in haar werkprogramma op te nemen. De IMO heeft aangegeven dit slechts te willen doen wanneer er zou kunnen worden vastgesteld dat er een zogeheten 'compelling need' voor het verdrag zou bestaan. Het CMI heeft vervolgens een brief verzonden aan de voorzitters van de aangesloten vereniging met een aantal vragen waarmee werd gepeild in hoeverre er in de diverse landen een dergelijke 'compelling need' werd gevoeld. De vragen zijn beantwoord met medewerking van Reinier van Campen (Wiersma Mensonides), Pauline Hofmeijer-Rutten (Rechtbank Rotterdam), Arij Jan Noordermeer (Rabobank), Willemieke Princée (Ox & Wolff) en Taco van der Valk (AKD). De beantwoording is hier te downloaden.

Questionnaire on CMI Arbitration (20 februari 2015)
Deze questionnaire werd verzonden op verzoek van een Ad Hoc Working Group van het CMI. Relevant daarbij was dat het CMI in 2013 de samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) ten aanzien van de International Maritime Arbitration Organisation (IMAO) had beëindigd. De beantwoording van de questionnaire is verzorgd door de Commissie Rechtspraak & Arbitrage. Het antwoord is hier te downloaden.

Questionnaire - 2006 Guidelines on Fair Treatment of Seafarers in the Event of a Maritime Accident (Guidelines) (11 november 2013)
Deze questionnaire werd opgesteld door de CMI International Working Group on Fair Treatment of Seafarers en Seafarers' Rights International. De door Reinier van Campen (Wiersma Mensonides) verzorgde beantwoording is hier te downloaden.

Questionnaire - Expansion Project Jurisprudence on Maritime Conventions (18 october 2013)
Deze questionnaire werd verspreid op verzoek van Audile Plegat in haar hoedanigheid van Project Co-ordinator voor het ontwerpen van een website data base voor jurisprudentie met betrekking tot zeerechtverdragen. De beantwoording van de questionnaire is voorbereid door Taco van der Valk en van commentaar voorzien door de Commissie Geschillenbeslechting (Emily Dérogée (DLNST), Rens Deutekom (Van Harmelen Beijneveld Van Houten), Lotte Schat (AKD), Willem Sprenger (Rechtbank Rotterdam)) alsook door Reinier van Campen (Wiersma Mensonides). Het antwoord is hier te downloaden.

Questionnaire - Offshore Activities - pollution liability and related issues (19 juli 2013)
Naar aanleiding van de ongevallen met de offshore platforms Montara (2009, Timorzee) en Deepwater Horizon (2010, Golf van Mexico) is er binnen de IMO een discussie ontstaan over de noodzaak van een internationaal verdrag betreffende aansprakelijkheid voor grensoverschrijdende milieuvervuiling als gevolg van de opsporing en winning van olie (vergelijk reeds het Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie ten gevolge van opsporing en winning van minerale rijkdommen in de zeebodem, Londen 1 mei 1977). Het juridisch comité van de IMO heeft besloten dat er geen dwingende behoefte is aan een dergelijk wereldwijd verdrag, en dat de oplossing veel meer zou moeten worden gezocht in regionale oplossingen. Ten behoeve van landen die een dergelijke regionale oplossing nastreven, heeft het CMI besloten onderzoek te doen naar bestaande regionale of bilaterale regelingen op dit gebied. De door Reinier van Campen, Nigel Margetson en Taco van der Valk gemaakte beantwoording is hier te downoaden.

Questionnaire - Promotion of Conventions (11 april 2013)
De IMO, de International Chamber of Shipping (ICS) en het CMI (d.m.v. het Standing Committee on Promotion of Conventions) werken samen bij het bevorderen van de ratificatie van belangrijke zeerechtverdragen. Deze questionnaire beoogde informatie te krijgen uit landen met organisaties die zijn aangesloten bij het CMI (in Nederland: de NVZV) dan wel bij de ICS (in Nederland: de KVNR) over de stand van zaken rond de raticatie van elf belangrijke zeerechtverdragen. Het door Taco van der Valk (AKD) voorbereide antwoord is hier te downloaden.

Questionnaire Revision on the Rules of General Average (Yorks-Antwerpse Regels 2016) (maart 2013)
Een commissie bestaande uit: Resi Hacksteiner (IVR en EBU), Bjorn Kalden (RSA/Verbond van Verzekeraars), Jolien Kruit (Van Traa) (secretaris), Peter Muller (SCUA), Jack Post, Ton Schoutens (A.C.G. Schoutens Dispacheurs), Marjan Schuringa (Smit/Boskalis), Michiel Starmans (Spliethoff) heeft het NVV-bestuur geadviseerd in het kader van het hernieuwde onderzoek van het Comité Maritime International (CMI) naar nut en noodzaak van een herziening van de Yorks-Antwerpse avarij-grosseregels. Het CMI heeft daartoe besloten op het congres in Peking (2012). Door het CMI is toen een nieuwe internationale werkgroep (IWG) in het leven geroepen die onderzoek heeft verricht (d.m.v. aan de nationale verenigingen verzonden vragenlijsten), en die voorstellen heeft gedaan voor tekstaanpassingen van de Yorks-Antwerpse Regels. Begin maart 2013 heeft de IWG een vragenlijst verzonden aan de nationale verenigingen, met het verzoek deze voor 15 juni 2013 te beantwoorden. De Commissie Avarij-grosse heeft de beantwoording namens de NVZV voorbereid. Het tijdig namens de NVZV ingezonden antwoord is hier in te zien.

Inmiddels zijn op het CMI congres van New York (2016) de nieuwe Yorks-Antwerpse Regels vastgesteld.

Questionnaire International Working Group on Marine Insurance on the Implementation in National Law of Mandatory Insurance Provisions in International Conventions (12 augustus 2010)
De ad-hoc-commissie belast met de beantwoording van deze CMI-vragenlijst bestond uit de volgende leden: Jan de Boer (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), Taco van der Valk (AKD), Welmoed van der Velde (Ministerie van Justitie). De questionnaire betrof de implementatie in nationaal recht van verdragsbepalingen omtrent verplichte (aansprakelijkheids)verzekeringen in de zeevaart. Het antwoord d.d. 18 october 2010 van de commissie is hier in te zien.

Questionnaire #2 on National Maritime Law Associations (14 juni 2010)
Als vervolg op de questionnaire #1 van 27 maart 2007, zie hieronder, ontving de NVZV nog een tweede vragenlijst met nadere vragen. Het door Taco van der Valk (voorzitter NVZV), Reinier van Campen (secretaris NVZV) en Jack Post (penningmeester NVZV) opgestelde antwoord is hier in te zien. 

Questionnaire Salvage Convention 1989 (9 juli 2009)
De Executive Council van het CMI heeft een International Working Group (IWG) in het leven geroepen om te onderzoeken of er wijzigingen zouden moeten worden aangebracht in het Hulpverleningsverdrag 1989. De IWG heeft een questionnaire opgesteld om de mening te peilen bij de nationale verenigingen ten aanzien van een aantal zaken in het verdrag die volgens de International Salvage Union mogelijk aanpassing behoefden. Een commissie bestaande uit Ed Bik (Boonk Van Leeuwen), Ernst Bulthuis (Van der Steenhoven), Pieter den Haan (Van Traa), Haco van der Houven van Oordt (AKD), Jack Post (Post & Co), War van der Stap (KVNR Assurantiecommissie), en Frenk Villerius (Reaal) heeft een antwoord gemaakt op de questionnaire dat hier is in te zien.

Questionnaire #1 on National Maritime Law Associations (27 maart 2007)
Op 27 maart 2007 verzond het CMI een vragenlijst om meer te weten te komen over de organisatie van de nationale verenigingen. Het door Gertjan van der Ziel (voorzitter NVZV), Maarten Wildschut (secretaris NVZV) en Taco van der Valk (bestuurslid) opgestelde antwoord is hier te downloaden.

 

OVERIG

Rotterdams Garantieformulier Limitatie (RGFL)
In mei 2010 verzocht de Rechtbank Rotterdam of de vereniging een standaard-tekst zou kunnen worden ontwikkeld voor de garantie die kan worden gebruikt voor de fondsstelling in het kader van de algemene aansprakelijkheidsbeperking (tonnage) in de zee- en binnenvaart.  De bedoeling is het debat over de garantietekst in beperkingsprocedures te beperken. (Een vergelijkbaar verzoek van de Rechtbank Rotterdam aan de Rotterdamse balie vormde ooit de basis voor het Rotterdams Garantieformulier dat gebruikt wordt voor het stellen van procesgaranties.)

Het eerste formulier (RGFL 2017) is op 1 januari 2017 gepubliceerd. Naar aanleiding van ervaringen met het RGFL 2017 in de praktijk is in 2019 besloten het formulier op enkele punten aan te passen en ook de toelichting aan te vullen. Een concept voor de nieuwe tekst heeft tot eind 2019 op de NVV- website gestaan om geïnteresseerden in staat te stellen commentaar op de tekst te leveren. De definitieve Nederlandse en Engelse teksten van het nieuwe RGFL 2020 zijn begin januari 2020 gepubliceerd op de site onder Documenten.

Gedurende de aanpassing van dit formulier hadden de volgende personen zitting in de commissie: Maarten Claringbould (Van Traa/Universiteit Leiden), Tim Roos (Van Dam & Kruidenier), Willem Sprenger (Rechtbank Rotterdam) en Taco van der Valk (AKD). Deze keer ontving de Commissie nuttig commentaar van Haco van der Houven van Oordt (AKD) en Taco Wiersma (Wiersma Mensonides).

Commissie Recht(spraak) & Arbitrage
De Commissie Recht(spraak) en Arbitrage bestaat sinds februari 2019 uit de volgende leden: Vivian van der Kuil (AKD) voorzitter, Willem Boonk (Smallegange), Mark Koppenol (Deck), Nol van Hal (Van Traa), en Frouwke de Vries (Erasmus School of Law).

De Commissie stelt zich ten doel om waar nodig de kwaliteit van het Nederlandse (proces)recht en de Nederlandse arbitrage(procedures) te bevorderen ten behoeve van de scheepvaart, transport -, offshore-, en aanverwante handelssectoren. De Commissie wil daarbij een vinger aan de pols houden bij de totstandkoming van nieuwe (proces)wetgeving, die gevolgen kan hebben voor voornoemde sectoren, zoals de invoering van elektronisch procederen, de nieuwe Arbitragewet, het wetsvoorstel van der Steur m.b.t. Mediation en het door de Raad van de Rechtspraak geopperde idee om een Netherlands Commercial Court op te richten. Voorts zal de Commissie uitdragen, dat de Nederlandse rechtspraktijk en arbitrage zowel binnen Nederland als daarbuiten veel te bieden hebben.

Tijdens de congressen van de vereniging op resp. 3 april en 25 september 2014 zijn de ontwikkelingen ter zake van het Kei-project en de nieuwe arbitragewet bij de leden onder de aandacht gebracht.

In 2015 is de Commissie gevraagd voorbereidend werk te verrichten bij de internetconsultatie van het Wetsvoorstel concentratie scheepvaartzaken bij de Rechtbank Rotterdam. De reactie van de NVZV op het wetsvoorstel is hier te lezen.

Per 1 januari 2016 start de Rechtbank Rotterdam met een pilot Engelstalig procederen. Procesafspraken bij keuze voor Engelstalig procederen. Procedural rules for proceedings in English.

Voor informatie over Nederlandse rechts- en jurisdictie/arbitrage keuze zie: www.dutchmaritimelaw.nl. Voor een overzicht van vakken die in Nederland worden onderwezen op het gebied van vervoerrecht en aanverwante rechtsgebieden klik hier.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina