Activiteiten

De vereniging heeft een consultatieve rol wat betreft de totstandkoming van nationale en internationale wet- en regelgeving op de diverse gebieden van het vervoerrecht. Veel van de consultatieve taken worden gedelegeerd aan speciale commissies bestaande uit deskundigen en vertegenwoordigers van groepen van belanghebbenden bij het specifieke onderwerp. Hieronder wordt inzage gegeven in de recente werkzaamheden van de vereniging op dit vlak.
 

NEDERLANDSE OVERHEID

Herziening aansprakelijkheidslimiet personenvervoer in de binnenvaart, openbaar personenvervoer, residurecht personenvervoer
Een commissie bestaande uit Herman Boonk (Boonk Van Leeuwen), Reinier van Campen (Wiersma Mensonides), Maarten Claringbould (Van Traa), Pieter den Haan (AKD), Vivian van der Kuil (AKD), Tim Roos (Van Dam & Kruidenier) Frank Smeele (EUR) en Taco van der Valk (AKD) is gevraagd input te geven bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betreffende de hoogte van de aansprakelijkheidslimieten voor het personenvervoer in de binnenvaart, het openbaar personenvervoer, en het residurecht personenvervoer in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Mathilda ECLI:NL:HR:2018:729; S&S 2018/85

Rotterdamse Regels
Een Commissie Rotterdamse Regels is in de zomer van 2013 ingesteld na de toezegging van de Minister van Veiligheid & Justitie dat vaart gemaakt zou gaan worden met de ratificatie van de Rotterdamse Regels en verwerking ervan in de nationale regelgeving.

De Commissie Rotterdamse Regels is een voortzetting in nieuwe gedaante van de eerdere Commissies Issues on Transport Law en UNCITRAL-ontwerp die zich bezig hielden met de voorbereiding van de tekst van het verdrag dat uiteindelijk de titel Rotterdamse Regels mocht dragen.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Herman Boonk (Boonk Van Leeuwen), Vincent de Brauw (AKD), Maarten Claringbould (Van Traa), Nick Margetson (Margetson & Van 't Zelfde) (secretaris), Peter Ruyter (EVO), Daphne Smaling (Fenex/TLN), Frank Smeele (EUR), Michiel Starmans (Spliethoff), Jan Teunissen (Van Traa), Gertjan van der Ziel (voorzitter), en Thea van Zoelen-de Bruijn (KVNR).

De Commissie heeft tot doel voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie als klankbord te fungeren bij de voorbereiding van de noodzakelijke wetsvoorstellen.

Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CNLI 2012)
Een commissie bestaande uit Tim Roos (Van Dam & Kruidenier), Frank Smeele (EUR) en Frans de Vries Lentsch (AKD) heeft in samenwerking met het IVR commentaar gegeven op het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 BW in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CNLI 2012, Trb. 2013, 72).Het commentaar is hier te lezen. Daarin wordt verwezen naar eerdere commentaren en advisering. Het commentaar van de commissie (in andere samenstelling) uit 2012 is hier te lezen. Het advies uit 2007 van de commissie (in andere samenstelling) is hier te lezen.

COMITE MARITIME INTERNATIONAL

Questionnaire International Working Group on Unmanned Ships (29 maart 2017)
De questionnaire betreft de mogelijke problemen bij het gebruik van onbemande schepen uitgaande van de huidige tekst van wetgeving betreffende o.m. de definitie van schip. Een concept voor de beantwoording van de questionnaire is verzorgd door Gijsbert de Jong (Bureau Veritas), Mireille Loth (Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat), Niels van de Minkelis (KVNR), Rob Ruigrok (Loodswezen), Frank G.M. Smeele (EUR), en Welmoed van der Velde (NHL Hogeschool). Na een internetconsultatie en commentaar van Willemieke Princée (Ox & Wolf) en Taco van der Valk (AKD) is de definitieve beantwoording op aan het CMI toegezonden.

Questionnaire International Working Group Ship Financing Security Practices (29 maart 2016)
De vragenlijst is beantwoord met input van Reinier van Campen (Wiersma Mensonides), Haco van der Houven van Oordt (AKD), Arij-Jan Noordermeer (Rabobank), Willemieke Princée (Ox & Wolf) en Taco van der Valk (AKD). De internetconsultatie van de leden leverde geen verdere reacties op. De definitieve beantwoording is inmiddels aan het CMI verzonden.

Questionnaire #1 International Working Group on Vessel Nomenclature (8 maart 2016)
De CMI-werkgroep doet onderzoek naar de verschillende definities van de begrippen 'vessel' en 'ship' die in de maritieme verdragen en nationale regelgeving te vinden zijn. Taco van der Valk heeft een concept gemaakt voor de beantwoording van de vragenlijst en heeft enkele personen met expertise op dit terrein gevraagd commentaar op het concept te leveren. Na commentaar van Reinier van Campen (Wiersma Mensonides), Maarten Claringbould (Van Traa), Pauline Hofmeijer-Rutten (Rechtbank Rotterdam), Willemieke Princée (Ox & Wolf), Kirsten Redeker-Gieteling (Ministerie van Veiligheid en Justitie) en Welmoed van der Velde (NHL Hogeschool) en een internetconsultatie via de website is de definitieve beantwoording aan het CMI toegezonden.

Questionnaire - Pandemic Response - The Effect on Seafarers and Passengers at Sea (30 september 2015)
In het licht van de pandemieën met de vogelgriep, SARS, de Chikungunyakoorts, en het Ebola-virus is het CMI door het IMO, de International Chamber of Shipping (ICS) en de Cruise Lines International Association (CLIA) gevraagd om informatie te verstrekken betreffende maatregelen tegen medische noodgevallen bij passagiers of bemanningsleden. Een CMI-werkgroep heeft daartoe een vragenlijst opgesteld die aan de nationale verenigingen is toegezonden. Diederik van Besouw en Reinier van Campen (beiden Wiersma Mensonides) hebben een eerste concept van de beantwoording van de vragenlijst opgesteld. Willemieke Princée (Ox & Wolf) is gevraagd om nog naar enkele vragen van Antilliaans recht te beantwoorden. De oproep aan de leden via de website en de Linkedingroep om ook commentaar te leveren, heeft geen reacties opgeleverd. De definitieve beantwoording is inmiddels aan het CMI verzonden.

Questionnaire - Study relating to Arrest of Ships with particular emphasis on the Liability of the Wrongful and Unjustified Arrest (27 mei 2015)
Naar aanleiding van lezingen van Sir Bernard Eder, Professor Martin Davies en Aleka Sheppard (met kritiek op de Engelsrechtelijke kijk op aansprakelijkheid voor onrechtmatig (scheeps)beslag), heeft het CMI een International Working Group opgericht om de internationale opvattingen hierover in kaart te brengen. De door Reinier van Campen, Willemieke Princée en Taco van der Valk gemaakte beantwoording is hier te downloaden.

Questionnaire - Offshore Activities - pollution liability and related issues (19 juli 2013)
Naar aanleiding van de ongevallen met de offshore platforms Montara (2009, Timorzee) en Deepwater Horizon (2010, Golf van Mexico) is er binnen de IMO een discussie ontstaan over de noodzaak van een internationaal verdrag betreffende aansprakelijkheid voor grensoverschrijdende milieuvervuiling als gevolg van de opsporing en winning van olie (vergelijk reeds het Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie ten gevolge van opsporing en winning van minerale rijkdommen in de zeebodem, Londen 1 mei 1977). Het juridisch comité van de IMO heeft besloten dat er geen dwingende behoefte is aan een dergelijk wereldwijd verdrag, en dat de oplossing veel meer zou moeten worden gezocht in regionale oplossingen. Ten behoeve van landen die een dergelijke regionale oplossing nastreven, heeft het CMI besloten onderzoek te doen naar bestaande regionale of bilaterale regelingen op dit gebied. De door Reinier van Campen, Nigel Margetson en Taco van der Valk gemaakte beantwoording is hier te downoaden.

Revision on the Rules of General Average (Yorks-Antwerpse Regels 2016) (maart 2013)
Een commissie bestaande uit: Resi Hacksteiner (IVR en EBU), Bjorn Kalden (RSA/Verbond van Verzekeraars), Jolien Kruit (Van Traa) (secretaris), Peter Muller (SCUA), Jack Post, Ton Schoutens (A.C.G. Schoutens Dispacheurs), Marjan Schuringa (Smit/Boskalis), Michiel Starmans (Spliethoff) heeft het NVV-bestuur geadviseerd in het kader van het hernieuwde onderzoek van het Comité Maritime International (CMI) naar nut en noodzaak van een herziening van de Yorks-Antwerpse avarij-grosseregels. Het CMI heeft daartoe besloten op het congres in Peking (2012). Door het CMI is toen een nieuwe internationale werkgroep (IWG) in het leven geroepen die onderzoek heeft verricht (d.m.v. aan de nationale verenigingen verzonden vragenlijsten), en die voorstellen heeft gedaan voor tekstaanpassingen van de Yorks-Antwerpse Regels. Begin maart 2013 heeft de IWG een vragenlijst verzonden aan de nationale verenigingen, met het verzoek deze voor 15 juni 2013 te beantwoorden. De Commissie Avarij-grosse heeft de beantwoording namens de NVV voorbereid. Het tijdig namens de NVZV ingezonden antwoord is hier in te zien.

Inmiddels zijn op het CMI congres van New York (2016) de nieuwe Yorks-Antwerpse Regels vastgesteld.

Questionnaire International Working Group on Marine Insurance on the Implementation in National Law of Mandatory Insurance Provisions in International Conventions (12 augustus 2010)
De ad-hoc-commissie belast met de beantwoording van deze CMI-vragenlijst bestond uit de volgende leden: Jan de Boer (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), Taco van der Valk (AKD), Welmoed van der Velde (Ministerie van Justitie). De questionnaire betrof de implementatie in nationaal recht van verdragsbepalingen omtrent verplichte (aansprakelijkheids)verzekeringen in de zeevaart. Het antwoord d.d. 18 october 2014 van de commissie is hier in te zien.

 

OVERIG

Rotterdams Garantieformulier 2017
In mei 2010 verzocht de Rechtbank Rotterdam of de vereniging een standaard-tekst zou kunnen worden ontwikkeld voor de garantie die kan worden gebruikt voor de fondsstelling in het kader van de algemene aansprakelijkheidsbeperking (tonnage) in de zee- en binnenvaart.  De bedoeling is het debat over de garantietekst in beperkingsprocedures te beperken. (Een vergelijkbaar verzoek van de Rechtbank Rotterdam aan de Rotterdamse balie vormde ooit de basis voor het Rotterdams Garantieformulier dat gebruikt wordt voor het stellen van procesgaranties.)

Eind 2016 is het concept van het formulier (met toelichting) gepubliceerd op de site van de vereniging, met het verzoek aan belanghebbenden en geïnteresseerden om commentaar te leveren op de tekst. Na 1 december 2016 heeft de commissie een besluit genomen over de definitieve Nederlandse tekst, en heeft deze vervolgens ook in het Engels vertaald. De definitieve Nederlandse en Engelse teksten zijn per 1 januari 2017 gepubliceerd op de de NVV-website onder Documenten.

Gedurende de voorbereiding van dit formulier hadden de volgende personen zitting in de commissie: Maarten Claringbould (Van Traa), Tim Roos (Van Dam & Kruidenier), Willem Sprenger (Rechtbank Rotterdam), Taco van der Valk (AKD) en Hans van der Wiel (Van der Wiel). In de voorbereiding heeft de Commissie nuttig commentaar ontvangen van Pieter den Haan en Vivian van der Kuil (beiden AKD).

Commissie Recht(spraak) & Arbitrage
De Commissie Recht(spraak) en Arbitrage bestaat sinds februari 2019 uit de volgende leden: Vivian van der Kuil (AKD) voorzitter, Willem Boonk (Smallegange), Mark Koppenol (Deck), Nol van Hal (Van Traa), en Frouwke de Vries (Erasmus School of Law).

De Commissie stelt zich ten doel om waar nodig de kwaliteit van het Nederlandse (proces)recht en de Nederlandse arbitrage(procedures) te bevorderen ten behoeve van de scheepvaart, transport -, offshore-, en aanverwante handelssectoren. De Commissie wil daarbij een vinger aan de pols houden bij de totstandkoming van nieuwe (proces)wetgeving, die gevolgen kan hebben voor voornoemde sectoren, zoals de invoering van elektronisch procederen, de nieuwe Arbitragewet, het wetsvoorstel van der Steur m.b.t. Mediation en het door de Raad van de Rechtspraak geopperde idee om een Netherlands Commercial Court op te richten. Voorts zal de Commissie uitdragen, dat de Nederlandse rechtspraktijk en arbitrage zowel binnen Nederland als daarbuiten veel te bieden hebben.

Tijdens de congressen van de vereniging op resp. 3 april en 25 september 2014 zijn de ontwikkelingen ter zake van het Kei-project en de nieuwe arbitragewet bij de leden onder de aandacht gebracht.

In 2015 is de Commissie gevraagd voorbereidend werk te verrichten bij de internetconsultatie van het Wetsvoorstel concentratie scheepvaartzaken bij de Rechtbank Rotterdam. De reactie van de NVZV op het wetsvoorstel is hier te lezen.

Per 1 januari 2016 start de Rechtbank Rotterdam met een pilot Engelstalig procederen. Procesafspraken bij keuze voor Engelstalig procederen. Procedural rules for proceedings in English.

Voor informatie over Nederlandse rechts- en jurisdictie/arbitrage keuze zie: www.dutchmaritimelaw.nl. Voor een overzicht van vakken die in Nederland worden onderwezen op het gebied van vervoerrecht en aanverwante rechtsgebieden klik hier.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina