Tuchtzaken Wet zeevarenden

Beschikbare raadslieden (d.w.z. advocaten) voor tuchtzaken o.g.v. de Wet Zeevarenden (Wz)

Krachtens de Wet zeevarenden zijn kapiteins en scheepsofficieren van Nederlandse schepen en Caribisch-Nederlandse schepen onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als een goed zeeman in acht behoren te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer.

De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door het Tuchtcollege voor de Scheepvaart en, in hoger beroep, door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Een tuchtzaak wordt bij het tuchtcollege aanhangig gemaakt op verzoek van de Minister voor Infrastructuur & Waterstaat of door een klacht van een belanghebbende. Indien de klager daarom verzoekt, is de secretaris van het tuchtcollege hem behulpzaam bij het formuleren van de klacht.

De voorzitter van het Tuchtcollege kan besluiten tot het instellen van een vooronderzoek, in welk geval hij de uitvoering van het vooronderzoek opdraagt aan een of meer leden of plaatsvervangende leden of aan de secretaris of de plaatsvervangende secretaris van het tuchtcollege. Degene die het vooronderzoek verricht is onder meer bevoegd de klager, alsmede de betrokken kapitein of scheepsofficier te horen.

Indien de voorzitter van oordeel is dat een verzoek of een klacht vatbaar is voor een minnelijke schikking, roept hij de Minister of de klager alsmede de betrokken kapitein of scheepsofficier op teneinde een zodanige schikking te beproeven.

Verzoeken en klachten die niet door de voorzitter zijn afgewezen of niet in der minne zijn geschikt, worden onverwijld ter kennis gebracht van het tuchtcollege. Zodra het tuchtcollege een verzoek of een klacht in behandeling heeft genomen, deelt de secretaris dit schriftelijk mede aan de betrokken kapitein of scheepsofficier. De betrokken kapitein of scheepsofficier kan binnen zes weken na de dag van verzending van de schriftelijke mededeling een verweerschrift indienen. De voorzitter kan deze termijn op verzoek van de betrokken kapitein of scheepsofficier verlengen.

Degene die het verzoek of de klacht heeft ingediend kan zich op de mondelinge behandeling ter zitting van het Tuchtcollege door een daartoe gemachtigde doen vertegenwoordigen of zich door een raadsman doen bijstaan. De betrokken kapitein of scheepsofficier kan zich door een raadsman doen bijstaan. Het tuchtcollege stelt de betrokken kapitein of scheepsofficier en zijn raadsman ten minste twee weken voor de zitting in de gelegenheid om van alle op de zaak betrekking hebbende stukken kennis te nemen.

Om diverse redenen en op diverse momenten in een tuchtzaak kan behoefte bestaan aan bijstand door een advocaat. Te denken valt aan:

  • Het formuleren van een klacht;
  • Het horen van de klager, alsmede de betrokken kapitein of scheepsofficier in het kader van een vooronderzoek;
  • Het beproeven van een minnelijke schikking;
  • Het indienen van een verweerschrift door de betrokken kapitein of scheepsofficier;
  • Bijstand op de mondelinge behandeling ter zitting.

De volgende leden van de NVV die advocaat zijn hebben aangegeven bereid te zijn klagers of betrokken kapiteins of scheepsofficieren in tuchtzaken bij te staan. Bij het klikken op de naam van de advocaat wordt u doorgeleid naar een pagina van een website van de Nederlandse Orde van Advocaten waarop de nodige kantoor- en contactgegevens van de betrokken advocaat te vinden zijn.

Mr. K. Boele

Mr. W.M. van Dijk

Mr. P.A. den Haan

Mr. A. van Hal

Mr. P.L.A. Hamer

Mr. H.G.D. Hoek

Mr. P.J. Hoepel

Mr. H.C.A. van der Houven van Oordt

Mr. H.W. ten Katen

Mr. H.T. Kernkamp

Mr. A. Jumelet

Mr. J.A. Kruit

Mr. V. van der Kuil

Mr. M.M. van Leeuwen

Mr. J.F.M.J. Mathijsen

Mr. Y.M.M. Ooijkaas

Mr. P.A.M. Seck

Mr. A.J. van Steenderen

Mr. C.J. van Steenderen

Mr. J.J. van de Velde

Mr. P. van der Velden

Mr. M. Verhagen

Mr. T.C. Wiersma

Mr. O. Yesildag

Let wel. De bovengenoemde advocaten zijn lid van de NVV. Er zijn wellicht ook advocaten die niet lid zijn van de NVV die behulpzaam kunnen zijn bij tuchtzaken onder de Wet zeevarenden.

Let wel. De informatie op deze pagina is slechts bedoeld als service aan betrokkenen bij tuchtzaken onder de Wet zeevarenden. De NVV, noch haar bestuursleden of medewerkers, staan in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Evenmin wordt de kwaliteit van de door genoemde advocaten te geven bijstand gegarandeerd. Iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de informatie is uitgesloten.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina