Over de NVV

De Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht (NVV) werd op 1 april 1905 opgericht als de Nederlandse Vereniging voor Zeerecht. De leden van het eerste bestuur waren Mr E.N. Rahusen, Mr T.M.C. Asser, S.P. van Eeghen, Jhr P.R. Feith, E. Heldring, Mr D. Josephus Jitta, Mr B.C.J. Loder, J. ter Meulen jr., F. Meijerdirck jr., Mr W.L.P.A. Molengraaff, Mr P. Pet, A. Plate, Mr M.J. Pijnappel, B.E. Ruys, Mr A.C. Visser en Mr C.D. Asser jr.

De oprichting is mede het gevolg geweest van de oprichting in 1887 te Antwerpen van het Comité Maritime International (CMI) door onder meer de eerdergenoemde Mr T.M.C. Asser. Het CMI stelt zich ten doel eenvormig recht tot stand te brengen op het gebied van het handels- en vervoerrecht, onder meer door het bevorderen van de oprichting van nationale verenigingen van zeerecht en van het onderlinge contact tussen deze nationale verenigingen, nu bijna 60 in aantal.

De vereniging is derhalve in Nederland instrumenteel bij de door het CMI gehouden consultaties betreffende de zienswijzen en wensen van de diverse kringen van belanghebbenden bij de zeevaart. Deskundigen en vertegenwoordigers van deze belanghebbenden buigen zich over questionnaires, voorstellen of ontwerpen met betrekking tot internationale regelingen of verdragen.

De vereniging beperkt zich echter niet tot de zeevaart. Reeds in 1972 wordt op voorstel van Mr I.H.Ph. Diederiks-Verschoor een afdeling luchtrecht opgericht, waarbij de naam van de vereniging wordt gewijzigd in Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht. Om de vlag nog weer andere lading te laten dekken, wordt in 1975 besloten de naam te wijzigen in de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht (NVZV). Onder die naam viert de vereniging op 1 april 2005 haar 100-jarige bestaan, met onder meer de uitgifte van een gedenkboekje.

Op 1 januari 2016 fuseerde de vereniging met de op 16 december 1992 opgerichte Vereniging Publiek Vervoerrecht (VPV). De leden van het eerste bestuur van de VPV waren Mr J.A. van der Kolk, Prof. Mr R. Cleton, Mr P.A.A. Kamphuis, Mr D.M. Andela, Mr G.J. van der Ziel, Mr E.S.J. Snaaijer, L.W. Mooyaart, A. Douma, en Ing H.A.F. van der Werf.

In het kader van de fusie van de NVZV en VPV werd de statutaire doelomschrijving aangepast om de gelijkelijke belangstelling voor de publiek- en het privaatrechtelijke kanten van het vervoerrecht en aanverwachte rechtsgebieden tot uitdrukking te brengen. De vereniging stelt zich nu ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kwaliteit van het publiek- en privaatrechtelijke vervoerrecht betreffende alle vervoersmodaliteiten (zee, binnenvaart, weg, lucht, spoor en pijpleiding) en al het aanverwante recht (bouw van verkeersmiddelen, verkeersinfrastructuur, verzekeringen, financiering, de offshore en de natte aannemerij). Ook streeft zij naar internationale eenvormigheid op die rechtsgebieden. De vereniging wordt daartoe geconsulteerd door de nationale overheid en het Comité Maritime International (CMI). De vereniging tracht het doel te bereiken door onder meer het houden van vergaderingen, lezingen en symposia, het beleggen van samenkomsten, het verzorgen en bevorderen van publicaties en het deelnemen aan de werkzaamheden van het Comité Maritime International.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina