Home Home

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kwaliteit van het publiek- en privaatrechtelijke vervoerrecht betreffende alle vervoersmodaliteiten (zee, binnenvaart, weg, lucht, spoor en pijpleiding) en al het aanverwante recht (bouw van verkeersmiddelen, verkeersinfrastructuur, verzekeringen, financiering, de offshore en de natte aannemerij). Ook streeft zij naar internationale eenvormigheid op die rechtsgebieden. De vereniging wordt daartoe geconsulteerd door de nationale overheid en het Comité Maritime International (CMI). De leden worden op de hoogte  gehouden van nieuwe ontwikkelingen, en kunnen deelnemen aan commissies die adviseren over mogelijk nieuwe regelgeving.

De Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht (NVV) werd op 1 april 1905 opgericht als de Nederlandse Vereniging voor Zeerecht. De leden van het eerste bestuur waren Mr E.N. Rahusen, Mr T.M.C. Asser, S.P. van Eeghen, Jhr P.R. Feith, E. Heldring, Mr D. Josephus Jitta, Mr B.C.J. Loder, J. ter Meulen jr., F. Meijerdirck jr., Mr W.L.P.A. Molengraaff, Mr P. Pet, A. Plate, Mr M.J. Pijnappel, B.E. Ruys, Mr A.C. Visser en Mr C.D. Asser jr.

De oprichting is mede het gevolg geweest van de oprichting in 1887 te Antwerpen van het Comité Maritime International (CMI) door onder meer de eerdergenoemde Mr T.M.C. Asser. Het CMI stelt zich ten doel eenvormig recht tot stand te brengen op het gebied van het handels- en vervoerrecht, onder meer door het bevorderen van de oprichting van nationale verenigingen van zeerecht en van het onderlinge contact tussen deze nationale verenigingen, nu bijna 60 in aantal.

De vereniging is derhalve in Nederland instrumenteel bij de door het CMI gehouden consultaties betreffende de zienswijzen en wensen van de diverse kringen van belanghebbenden bij de zeevaart. Deskundigen en vertegenwoordigers van deze belanghebbenden buigen zich over questionnaires, voorstellen of ontwerpen met betrekking tot internationale regelingen of verdragen.

De vereniging beperkt zich echter niet tot de zeevaart. Reeds in 1972 wordt op voorstel van Mr I.H.Ph. Diederiks-Verschoor een afdeling luchtrecht opgericht, waarbij de naam van de vereniging wordt gewijzigd in Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht. Om de vlag nog weer andere lading te laten dekken, wordt in 1975 besloten de naam te wijzigen in de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht. Onder die naam viert de vereniging op 1 april 2005 haar 100-jarige bestaan, met onder meer de uitgifte van een gedenkboekje.

Op 1 januari 2016 fuseerde de vereniging met de in 1992 opgerichte Vereniging Publiek Vervoerrecht. In het kader van de fusie werd de statutaire doelomschrijving aangepast om de gelijkelijke belangstelling voor de publiek- en het privaatrechtelijke kanten van het vervoerrecht en aanverwachte rechtsgebieden tot uitdrukking te brengen. De vereniging stelt zich nu ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kwaliteit van het publiek- en privaatrechtelijke vervoerrecht betreffende alle vervoersmodaliteiten (zee, binnenvaart, weg, lucht, spoor en pijpleiding) en al het aanverwante recht (bouw van verkeersmiddelen, verkeersinfrastructuur, verzekeringen, financiering, de offshore en de natte aannemerij). Ook streeft zij naar internationale eenvormigheid op die rechtsgebieden. De vereniging wordt daartoe geconsulteerd door de nationale overheid en het Comité Maritime International (CMI). De vereniging tracht het doel te bereiken door onder meer het houden van vergaderingen, lezingen en symposia, het beleggen van samenkomsten, het verzorgen en bevorderen van publicaties en het deelnemen aan de werkzaamheden van het Comité Maritime International. 
Discussieer mee op linkedin Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden. Volg ons op twitter Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht. nieuwsberichten en rapportages Bekijk hier alle nieuwsberichten en rapportages, gepubliceerd door de NVV en haar partners. aanmelden voor lidmaatschap Blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen het rechtsgebied en denk mee bij de totstandkoming van nationale of internationale regelgeving.


Welcome to the website of the Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht
(Dutch Transport Law Association)

The association pursues the promotion of the interest in and the quality of public and private transport law regardless of the mode of transport (sea, inland waters, road, air, rail, pipeline), and all related areas of law (construction of means of transport, infrastructure, insurance, finance, offshore and marine contracting). It also strives for uniformity of the international regulation in these areas of the law. The association is consulted by the Dutch national authorities and by the Comité Maritime International (CMI). Members are informed about new developments. They may actively participate in committees that advise on possible future legislation.

The Dutch Transport Law Association (NVZV) was founded on 1 April 1905 as the Dutch Maritime Law Association. The members of the first board were Mr E.N. Rahusen, Mr T.M.C. Asser, S. P. van Eeghen, Jhr P.R. Feith, E. Heldring, Mr D. Josephus Jitta, Mr B.C.J. Loder, J. ter Meulen Jr., F. Meijerdirck jr., Mr W.L.P.A. Molengraaff, Mr P. Pet, A. Plate, Mr M.J. Pijnappel, B.E. Ruys, Mr A.C. Visser and Mr C.D. Asser jr.

The establishment is partly the consequence of the establishment in 1887 in Antwerp of the Comité Maritime International (CMI) by including the aforementioned Mr. TMC Asser. The CMI aims uniform law to establish the field of trade and transport law, including by promoting the creation of national associations of maritime law and the contact between the national associations, almost 60 in number .

The association is therefore instrumental in the Netherlands by the CMI held consultations on the views and wishes of different groups of stakeholders in the sea. Experts and representatives of these stakeholders are working on surveys, proposals or designs with respect to international agreements or treaties.

The interest of the association is not limited to maritime law. Already in 1972 a proposal of Mr I.H.Ph. Diederiks-Verschoor is accepted to establish an air law division, and the name of the associations is changed to Dutch Maritime and Air Law Association. To broaden the scope further the name of the association is changed to Dutch Maritime and Transport Law Association in 1975. Under that name the association celebrates its first centenary on 1 April 2005, i.a. by publishing a memorial booklet (in Dutch).

Op 1 januari 2016 the association merged with the (Dutch) Public Transport Law Association which was founded in 1992. In the course of the merger it was decided to amend the articles of association so that they reflect the equal interest in the public and private law aspects of transport law. The object of the association is now to pursue the promotion of the interest in and the quality of public and private transport law regardless of the mode of transport (sea, inland waters, road, air, rail, pipeline), and all related areas of law (construction of means of transport, infrastructure, insurance, finance, offshore and marine contracting). It also strives for uniformity of the international regulation in these areas of the law. The association is consulted by the Dutch national authorities and by the Comité Maritime International (CMI). The association tries to reach its goals by organizing meetings, presentations and symposia, by encouraring publications, and by participating in the work of the Comité Maritime International.Join the discussion on linkedin Follow the conversation on LinkedIn and share your knowledge and experience with members and interested parties. Follow us on twitter Stay up to date via Twitter of the current developments in the sea, air-, and transport law. News and reports Browse all news and reports, published by NVV and its partners. apply for membership Keep informed of developments within the jurisdiction and think along with the creation of national or international regulations.